Beijing Foreign Studies University – BFSU Beijing China

BFSU Beijing China
Beijing Foreign Studies University

Beijing Foreign Studies University ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1941 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศจีนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศและเชี่ยวชาญการสอนภาษาต่างประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ประมาณ 1,000 คน และเอกอัครราชทูตและนักการทูตส่วนใหญ่ของจีน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้

Beijing Foreign Studies University – BFSU Beijing China

จุดเด่นของมหาวิทยาลัย BFSU
 • BFSU เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน
 • อันดับ 1 ด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของจีน
 • 1 ในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่นักเรียนจีนระดับหัวกะทิอยากเข้าเรียนมากที่สุด
 • อัตราเงินเดือนของนักศึกษาที่จบจาก BFSU สูงติด 1 ใน 5 ของจีน
จุดเด่นของ BFSU- International School of Business
 • BFSU เป็นโครงการที่เน้นการผสมผสานระหว่างรูปแบบการสอนบริหารธุรกิจแบบอเมริกันเข้ากับความเข้าใจในวัฒนธรรมของโลกตะวันออก
 • สอนโดยคณาจารย์กว่า 70% ที่เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และคณาจารย์ของ BFSU ที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการและการเงินจีน
 • เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 100% และเสริมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อให้นักศึกษาได้สามารถสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันและเพิ่มโอกาสการมีงานทำในบริษัทข้ามชาติ
 • มีการฝึกงานและมีโอกาสมีงานทำในประเทศจีนหลังเรียนจบ
หลักสูตรที่เปิดสอน
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration) – ภาคภาษาอังกฤษ เรียน 4 ปี เปิดสอน 4 สาขา
  • International Business
  • International Marketing
  • International Finance
  • Chinese Business Studies
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (Bachelor of Business Administration) – ภาคภาษาจีน+ภาษาอังกฤษ โดยเข้าชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนชาวจีน เรียน 4 ปี เปิดสอน 7 สาขา
  • International Economic and Trade
  • Finance
  • Business Administration
  • E-Commerce
  • Information Management and System
  • Accounting
  • International Business
 • ปริญญาโทสาขาInternational Relations and Chinese Business– ภาคภาษาอังกฤษ เรียน 2 ปี
 • หลักสูตรอบรมระยะสั้น (5 เดือน) พร้อมประกาศนียบัตร – ภาคภาษาอังกฤษ ในสาขา
  • Markets and Marketing - Strategic Management in China
  • Introduction to Money and Finance - Chinese Culture and Business Etiquette
  • The changing Chinese Business Environment - Developing a Business in China
คุณสมบัติ
 • ระดับปริญญาตรี – ภาคภาษาอังกฤษ
  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 TOEFL แบบ IBT อย่างน้อย 79 และ TOEIC อย่างน้อย 750
 • ระดับปริญญาตรี – ภาคภาษาจีน + ภาคภาษาอังกฤษ
  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 5.0 และ ผล New HSK ระดับ 5
 • ระดับปริญญาโท
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.5 TOEFL แบบ IBT อย่างน้อย 88 และ TOEIC อย่างน้อย 800

** สำหรับนักเรียนที่ไม่มีผลสอบ IELTS2 TOEFL, สามารถนั่งสอบ English Placement Test จัดโดยมหาวิทยาลัย ใช้เวลาประมาณ 2.50 ชม

ที่พัก
พักในหอพักของมหาวิทยาลัยทั้งใน East Campus และ West Campus ที่มีเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 1. ค่าสมัคร 5,000 บาท
 2. สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
 4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ
 5. แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์
 6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL หรือ TOEIC ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 7. ประกาศนียบัตรที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับภาษาอังกฤษ
 8. ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับปริญญาโท)
 9. เรียงความ Statement of Purpose ความยาว 1 x A4 แจ้งความประสงค์ในการเรียนที่ BFSU (สำหรับปริญญาตรี และโท)
 10. Resume และจดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ (สำหรับปริญญาตรี และโท) ฉบับภาษาอังกฤษ
การสมัคร
 • เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง คือ
  • นักเรียนต้องยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 30 ธันวาคม เพื่อเข้าเทอมเดือนกุมภาพันธ์
  • นักเรียนต้องยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อเข้าเทอมเดือนสิงหาคม
 • นักเรียนที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถสอบวัดผลภาษาอังกฤษได้

ค่าใช้จ่าย
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
ค่าใช้จ่าย ปริญญาตรี / ปี       ภาคภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี / ปี       ภาคภาษาจีน+อังกฤษ ภาษาอังกฤษ / เทอม
ภาษาจีน / เทอม
ค่าเล่าเรียน RMB 34,900 RMB 34,900 RMB16,000
ค่าหอพักแบบห้องคู่ RMB 9,240 RMB 9,240 RMB 4,655
ค่าอาหาร RMB 20,000 ** RMB 20,000 ** RMB 4,500
ค่าประกันห้องพัก RMB 400 RMB 400 RMB 400
ค่าประกันสุขภาพ RMB 600 RMB 600 RMB 300
ค่าหนังสือ RMB 1,000 RMB 1,000 RMB 675
ค่ากิจกรรมนักศึกษา RMB 220 RMB 220 RMB 110
รวมค่าใช้จ่าย - โดยประมาณ RMB 66,360
Baht 331,800/ปี*
RMB 66,360
Baht 331,800/ปี*
RMB 26,640
Baht 133,200/ เทอม

* อัตราแลกเปลี่ยน 5.00 บาท/RMB – โดยประมาณ; ** ค่าอาหาร เป็นค่าเฉลี่ยของนักเรียนไทย

คณะบริหารธุรกิจ ภาคภาษาอังกฤษ และ ภาคภาษาจีน + อังกฤษ
เอกสารที่ต้องการ ปริญญาตรี  ภาคภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี
ภาคภาษาจีน+อังกฤษ
ประกาศนียบัตร/         จบมัธยมปลาย ต้องการ ต้องการ
จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ 2 ฉบับ
คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS  =   6
TOEFL =  79
TOEIC = 750
IELTS  =   5
TOEFL =  70
TOEIC = 700
กรณีนักเรียนไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ –
สามารถนั่งทดสอบ Placement Test จัดโดยมหาวิทยาลัย (ใช้เวลา 2.5 ชั่วโมง)
คะแนนภาษาจีน ไม่ต้องการ ขั้นต่ำ HSK 5
รายละเอียดของหลักสูตร
 • บริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์   เรียน-สอน เป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร
 • รับเฉพาะนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนหลักสูตร (ไม่มีนักเรียนชาวจีนในคลาส)
 • นักเรียนต่างชาติไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนก่อนเข้าเรียน
 • ในหลักสูตร นักเรียนต้องเรียนภาษาจีน เพื่อจะได้สื่อสารกับชาวจีน
 • บริหารธุรกิจ ภาคอินเตอร์      เรียน-สอน เป็นภาษาจีน + อังกฤษ
 • รับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนชาวจีน   (มีนักเรียนชาวจีนเป็นหลักในคลาส)
 • นักเรียนต่างชาติจะต้องมีพื้นฐานภาษาจีนขั้นต่ำ HSK 5 และ  IELTS 5
 • ในหลักสูตร วิชาส่วนใหญ่จะสอนเป็นภาษาจีน ประมาณ 60% ของทั้งหลักสูตร
วิชาเลือก
(ปี 3-4)
 • International Finance
 • International Marketing
 • International Business
 • Chinese Business Studies
 • Finance
 • Accounting
 • International Economics & Trade
 • Information Management & System
 • E-Commerce
 • International Business
 • Business Administration
ปีการศึกษา เทอม 1  :  กันยายน ถึง มกราคม  (ปิดภาคฤดูหนาว 6 สัปดาห์)
เทอม 2  :  มีนาคม ถึง กรกฎาคม  (ปิดภาคฤดูร้อน 8 สัปดาห์)
ยื่นใบสมัคร
 • ยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 30 ธันวาคม               เพื่อเข้าเทอมเดือนมีนาคม
 • ยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน               เพื่อเข้าเทอมเดือนกันยายน
ทุนการศึกษา
Scholarship
 • นักเรียสามารถยื่นขอทุนการศึกษา โดยใช้ผลคะแนน TOEFL/IELTS เพื่อประกอบการพิจาณรา
 • ทุนการศึกษา เป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณา

Download Brochure

Please Click on the following button to download the brochure (pdf)

Download Brochure

Map

Please Click on the map to enlarge

map

Google Map